Salt la conținutul principal
Versiune Romana           Versiune Engleza          
Situaţia hidrologică în timp real
Hărți de hazard și risc
Situația hidrologică zilnică
Volume lacuri zilnice
Fenomene de iarnă
Fazarea Proiectului WATMAN
WATMAN II - Consultarea Pietei
Proiect D.I.A.N.A
Proiecte de acte normative
Contact
Comunicate presa
  
Se începe căutarea
 

Descrierea activitatii

Directiva Cadru Strategia pentru Mediu Marin 2008/56/CE
Directiva Nitrati
Mecanism Economic
Exploatarea lucrărilor hidrotehnice
Inspecţia apelor
Investiţii
Consultarea publicului
Revista "Hidrotehnica"
Revista presei
Galerie
Posturi-concurs

 

Înfiinţată  prin Hotărârea Guvernului nr. 107/2002, modificată şi completată prin OUG.73/2005, Administraţia Naţională ,,Apele Române” este Autoritatea Naţională, aflată în coordonarea autorității publice centrale din domeniul apelor, care administrează bunurile din domeniul public al statului de natura celor prevăzute în Constituția României și care are drept scopuri cunoașterea, protecția, punerea în valoare și utilizarea durabilă a resurselor de apă, monopol natural de interes strategic, gestionarea reţelei naţionale de măsurători hidrologice, hidrogeologice şi de calitate a resurselor de apă ce aparţin domeniului public, precum și administrarea infrastructurii Sistemului național de gospodărire a apelor.

Administraţia Naţională ,,Apele Române” aplică strategia şi politica naţională în domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a resurselor de apă, scop în care acţionează pentru cunoaşterea resurselor de apă, conservarea, folosirea raţională şi protecţia resurselor de apă împotriva epuizării şi degradării, în vederea asigurării unei dezvoltări durabile, prevenirea efectelor distructive ale apelor, reconstrucţia ecologică a cursurilor de apă, asigurarea supravegherii hidrologice şi hidrogeologice, implementarea prevederilor legislaţiei armonizată cu Directivele Uniunii Europene în domeniul gospodăririi durabile a resuselor de apă şi conservarea ecosistemelor acvatice şi a zonelor umede.

Administrația Națională ”Apele Române” este o instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, care funcționează pe bază de gestiune și autonomie economică.

Administrația Națională “Apele Române” este operator unic pentru resursele de apă de suprafață naturale sau amenajate, indiferent de deținatorul cu orice titlu al amenajării, și pentru resursele de apă subterană, indiferent de natura lor și a instalațiilor aferente, scop în care alocă dreptul de utilizare a resurselor de apă cu potențialele lor naturale, în condițiile legii, cu excepția celor prevăzute expres în reglementările specifice în vigoare.

Administraţia Naţională "Apele Române" administrează apele din domeniul public al statului şi infrastructura Sistemului Naţional de Gospodărire a Apelor formată din lacuri de acumulare, diguri de apărare împotriva inundaţiilor, canale, derivaţii interbazinale, prize de apă şi alte lucrări specifice, precum şi infrastructura sistemelor naţionale de veghe hidrologică, hidrogeologică şi de monitorizare a calităţii resurselor de apă aflate în patrimoniul său, în scopul cunoaşterii şi a gestionării unitare pe ansamblul ţării, a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane.

Sistemul naţional de gospodărire a apelor include şi componenta de apărare împotriva inundaţiilor constă în peste 10.000 km de diguri, peste 1500 baraje cu efect de atenuare, cu o capacitate de 3.7 miliarde metri cubi şi peste 15.700 km de lucrări pe cursuri de apă. Sistemul naţional de gospodarirea apelor se află în patrimoniul  Administraţiei Naţionale ”Apele Române”, Administraţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, Hidroelectrica și Administrații Locale.

Administraţia Naţională “Apele Române” are în administrare: 78.905 km cursuri de apă, 295,6 mii ha suprafaţă de teren cu ape, 270 lacuri de acumulare cu un volum total de 14,5 miliarde mc, din care 114 lacuri cu acumulare nepermanentă, 7100 km diguri pentru apărarea localităţilor şi terenurilor agricole, 6600 km regularizări de râuri şi 1320 km apărări şi consolidări de maluri, 157 canale de aducţiune cu o lungime de 1100 km, 59 staţii de pompare a apei cu un debit instalat de 237 mc/s, 49 prize de apă şi noduri hidrotehnice cu un debit total instalat de 249 mc/s, 178 alte lucrări hidrotehnice, 122 lacuri naturale.

Administraţia Naţională ,,Apele Române” a fost înfiinţată în actuala structură, ca urmare a necesităţii adaptării cerinţelor Directivei Cadru Europene- Apă 60/EC/2000, având scopul de a administra pe principiul organizării pe bazine hidrografice (nu regionale sau judeţene).

După principiul organizării pe bazine hidrografice, Administraţia Naţională ,,Apele Române” are în subordinea sa 11 Administrații Bazinale de Apă, după cum urmează: Someș-Tisa, Crișuri, Mureș, Banat, Jiu, Olt, Argeș-Vedea, Buzău-Ialomița, Dobrogea-Litoral, Prut, Siret,

Din structura  Administraţiei Naţionale ,,Apele Române”, mai fac parte Institutul Naţional de Hidrologie şi de Gospodărire a Apelor şi Exploatarea Complexă Stânca Costeşti.

 

Administratia Naională “Apele Române” are următoarele atribuții principale:

-          gospodărirea durabilă a resurselor de apă, aplicarea strategiei și a politicii naționale și urmărirea respectării reglementărilor în domeniu, precum și a programului național de implementare a prevederilor legislației armonizate cu directivele Uniunii Europene;

-          administrarea și exploatarea infrastructurii Sistemului național de gospodărire a apelor;

-          gestionarea și valorificarea resurselor de apă de suprafață și subterane, cu potențialele lor naturale, și a fondului național de date din domeniu;

-          gospodărirea unitară și durabilă a resurselor de apă de suprafață și subterane și protecția acestora împotriva epuizării și degradării, precum și repartiția rațională și echilibrată a acestor resurse;

-          administrarea, exploatarea, întreținerea, repararea și modernizarea infrastructurii naționale de gospodărire a apelor, aflată în administrarea sa;

-          administrarea, exploatarea și întreținerea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor și bălților, în starea lor naturală sau amenajată, a falezei și plajei marii, a zonelor umede și a celor protejate, aflate în patrimoniu;

-          administrarea, exploatarea și întreținerea infrastructurii Sistemului national de veghe hidrologică și hidrogeologică;

-          administrarea, exploatarea și întreținerea Sistemului național de supraveghere a calității resurselor de apă;

-          realizarea sistemului informatic și de telecomunicații în unitățile sistemului de gospodărire a apelor; elaborarea de produse software în domeniul gospodăririi apelor, hidrologiei și hidrogeologiei;

-          alocarea dreptului de utilizare a resurselor de apă de suprafață și subterane, în toate formele sale de utilizare, cu potentialele lor naturale, cu excepția resurselor acvatice vii, pe bază de abonamente, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare și a serviciilor comune pe bază de contracte economice încheiate cu utilizatorii de apă și cu alți beneficiari;

-          apărarea împotriva inundațiilor prin lucrările de gospodărire a apelor aflate în administrarea sa și constituirea stocului de materiale și mijloace specifice de apărare împotriva inundațiilor, aferente acestora;

-           întreținerea și exploatarea lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public al statului, cu rol de aparare impotriva inundatiilor aflate in administrare;

-          avizarea lucrărilor și activităților ce se execută pe ape sau au legătură cu apele, precum și eliberarea autorizațiilor de gospodărire a apelor;

-          elaborarea schemelor directoare de amenajare și management ale bazinelor hidrografice;

-          efectuarea și/sau participarea la audituri și consultanță pentru terți în vederea funcționării în siguranță a lucrărilor și construcțiilor hidrotehnice.

  
Vizualizare: 
Activitate.doc
ActivitateUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
10.10.2011 16:34Ana-Maria Agiu
Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01