Salt la conținutul principal
Versiune Romana           Versiune Engleza          
Situaţia hidrologică în timp real
Hărți de hazard și risc
Situația hidrologică zilnică
Volume lacuri zilnice
Fenomene de iarnă
Fazarea Proiectului WATMAN
WATMAN II - Consultarea Pietei
Proiect D.I.A.N.A
Proiecte de acte normative
Contact
Comunicate presa
  
Se începe căutarea
 

Fazarea proiectului WATMAN

Directiva Cadru Strategia pentru Mediu Marin 2008/56/CE
Directiva Nitrati
Mecanism Economic
Exploatarea lucrărilor hidrotehnice
Inspecţia apelor
Investiţii
Consultarea publicului
Revista "Hidrotehnica"
Revista presei
Galerie
Posturi-concurs

                                                                          

 

 

Fazarea proiectului WATMAN - sistem informațional pentru managementul integrat al apelor - Etapa I

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial Mediu și  Programul Operațional Infrastructură Mare - Cod SMIS 2014+ 111814

 

Fazarea proiectului WATMAN - sistem informațional pentru managementul integrat al apelor - Etapa I este un proiect care are ca scop continuarea lucrărilor aferente Fazei 1 a POS Mediu 2007-2013.

Implementarea proiectului conduce la reducerea pagubelor asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii.

Beneficiarul proiectului este Administrația Națională ”Apele Române”.

Conform contractului de finanțare din fonduri nerambursabile POS Mediu 2007 – 2013 valoarea totală este de 349.456.696 lei cu TVA din care etapa a II- a este de 11.619.130,20 lei, din care 85% sunt fonduri europene, iar restul este cofinanțare de la buget.

Etapa a II – a se finanțează din fonduri externe nerambursabile POIM.

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 13 decembrie 2017 și se va finaliza în luna februarie 2019.

 

Implementarea fazei a II- a a proiectului constă în realizarea următoarelor:

Obiectul de investiţie 1, "Mărirea gradului de siguranţa la construcţiile hidrotehnice"

Prevede infrastructura necesară instalării staţiilor automate cu senzori după cum urmează:

Staţii automate cu senzori pentru creşterea gradului de siguranţă a barajelor

Prezentul obiect prevede infrastructura şi instalarea unor staţii automate cu senzori care să monitorizeze siguranţa barajelor şi să asigure colectarea de date pentru a ajuta la luarea de măsuri în caz de inundaţii.

Investiţiile propuse includ senzori automaţi si echipamente complementare pentru creşterea gradului de siguranţă a 68 de baraje mari (categoria A&B) şi 21 de baraje de categoria C din toată ţara. 

Staţii automate cu senzori pentru măsurarea stratului de zăpadă şi posturi hidrometrice pentru debite afluente, prize şi derivaţii, care sunt menite a furniza date în timp real cu privire la parametrii de apă din zonele cheie ceea ce ajută A.N. „Apele Române” să ia decizii mai bune în asigurarea prevenirii/atenuării viiturilor printr-un management controlat al apelor în timpul inundaţiilor.

Staţiile cu senzori incluse în acest obiect sunt:

- 14 Staţii pentru măsurarea precipitaţiilor solide şi lichide;

- 9 Staţii hidrometrice pe afluenţi;

- 21 Echipamente de măsurare a captărilor importante (pentru un coeficient de captare  mai mare de 0.2);

- 12 Staţii de măsurare a nivelului de descărcare în cazul devierilor cursurilor de apă;

- 17 baraje categoria A si B monitorizate pentru parametrii de siguranță structurali în sistem automatizat, prevăzut cu sistem de monitorizare anti-furt;

- 3 baraje categoria C monitorizate pentru parametrii de siguranță structurali în sistem automatizat.

                                        

Printre aceste staţii, Staţiile Automatizate pentru Măsurarea Debitelor de Folosinţă măsoară debitul instantaneu şi volumul de apă livrat. Aceste staţii sunt utilizate pentru a evalua şi institui cum se cuvine "principiul poluatorul plăteşte" - astfel, pentru a cuantifica în mod adecvat pagubele produse la folosinţă este necesar volumul de apă livrat la folosinţă. Prin urmare, acest parametru este dat de aceste staţii care se referă atât la utilizatorii privaţi cât şi cei publici.

Beneficiile monitorizării automatizate a barajelor sunt următoarele:

 - Monitorizarea automatizată realizează date cantitative. Precizia şi sensibilitatea monitorizării este definită ca program de dotare cu aparatură ce este proiectat.

 - Monitorizarea automatizată poate produce date şi informaţii pe baza condiţiilor de fundamentare şi în interiorul structurilor. Cu excepţia forajelor piezometrice, alte metode de urmarire a comportarii in timp a constructiilor hidrotehnice sunt limitate la ceea ce pot fi observate la suprafaţa terenului şi la exteriorul suprafeţelor unor structuri.

- Monitorizarea automatizată poate asigura înregistrarea continua a datelor pe termen lung, permiţând detectarea unor tendinţe in comportarea barajelor la diferite condiţii de încărcare ce ar putea să apară lent în timp. Alte metode de observare tind să furnizeze înregistrări pe termen lung de informaţii distincte.

 - Colectarea datelor privind instrumentarul poate fi automatizată ceea ce permite monitorizarea pe o bază mai frecventă (aproape de Timpul real). Sistemele automate de monitorizare pot fi utilizate pentru a porni alarme pentru a înştiinţa personalul de monitorizare a barajului cu privire la modificarea bruscă a valorii datelor aparatelor datorită condiţiilor de încărcare normală sau extremă cum ar fi cutremure şi inundaţii.

Software si hardware pentru controlul si coordonarea exploatării construcţiilor hidrotehnice , investiţii ce prevăd piese de software si hardware specializat la nivelul barajelor, a SGA/SHI, cât și la nivel de ABA și ANAR pentru urmărirea comportării în timp a barajelor, cât și colectarea datelor primite de la senzorii instalaţi în cadrul obiectelor de investiţie anterioare, asigurând controlul și coordonarea exploatării construcțiilor hidrotehnice.

 

Obiectul de investiţie 2 - "Cresterea capacitatii de intervenţie in caz de calamitati naturale a A.N. Apelor Romane"

Pentru proiectul WATMAN, obiectul se investiţie include Centre de Coordonare (ale ANAR) şi Centre de Reacţie Rapidă în Bazinele de Apă în majoritatea zonelor vulnerabile, furnizând echipamentele necesare de intervenţie în caz de inundaţii şi poluare pentru a reduce efectele inundaţiilor şi poluărilor accidentale cauzate de inundaţii. Aceste CC și CIR au fost realizate integral în etapa I a proiectului (finanțare POS Mediu).

Staţii Automate cu senzori pentru monitorizarea calităţii apei.

Acest obiect include 51 Staţii automate cu senzori pentru monitorizare calităţii apei, menite a asigura informaţia esenţială pentru o intervenţie mai bună şi mai rapidă în vederea reducerii efectelor viiturilor.

Monitorizare calităţii apei este justificată în contextul Directivei Cadru pentru Apă deoarece:

Ajută la crearea unei protecţie la nivel înalt, conducând la un mediu cu apă curată şi sănătoasă;

‘Principiul precauţie’ şi ‘principiul poluatorul plăteşte ar trebui să fie pus în vigoare;

Ajută la aplicarea acţiunilor de prevenire a poluării şi controlarea poluărilor la sursă;

Staţiile de monitorizare supraveghează calitatea apelor în 51 puncte sensibile specifice din toate cele 11 bazine hidrografice, de pe tot cuprinsul ţării. Deşi principiul „poluatorul plăteşte" nu se aplică, aceasta nu face ca staţiile de monitorizare să fie inutile, ci mai curând ele reprezintă măsura de control al Beneficiarului cu privire la calitatea apelor şi principalul instrument de punere în executare a principiului „poluatorul plăteşte", fiind singurul mod de recunoaştere a infracţiunilor şi de luare unor acţiuni împotriva poluatorului

Astfel, staţiile de monitorizare nu numai că sunt necesare, ci ele sunt extrem de importante, având în vedere că ele:

a) monitorizează dacă poluarea a avut loc sau nu;

b) măsoară nivelul de poluare;

c) ajută la instituirea de măsuri pentru eliminarea sau reducerea efectelor negative ale poluării;

d) ajută la stabilirea taxei pe care poluatorul trebuie să o plătească conform principiului „poluatorul plăteşte".

 

În concluzie, proiectul "Fazarea proiectului WATMAN - Sistem informaţional pentru managementul integrat al apelor- Etapa I" răspunde direct la Strategia naţională de management al riscurilor de inundaţii din România iar toate componentele sale sunt în conformitate cu activitatile aprobate în cadrul POS Mediu, Axa 5 și POIM 2014-2020, proiectul incluzând măsuri de prevenire a inundaţiilor, cât şi infrastructura necesară pentru reducerea efectelor distructive cauzate de viituri (Centrele de Coordonare & Centrele de Intervenţie Rapidă).

 

Indicatorii calitativi estimați privind impactul așteptat al întregului proiect sunt populația care beneficiază de protecția împotriva inundațiilor în zonele calamitate care va fi de 1.500.000 locuitori și reducerea riscului la inundații în zonele de intervenție  ce va fi de 30%.

Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivului general privind  îmbunătățirea standardelor de viață ale populației, în concordanță cu îndeplinirea acordurilor dintre România și UE în ceea ce privește protecția mediului.

 

 

 

 

Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01