Versiune Romana      Versiune Engleza     
Apele Române
Acasă
Starea apelor
Hărți de hazard și risc
Dispecerat
Proiecte
Anunturi
Comunicate de presa
Proiect WATMAN
Ziua Mondiala a Apei
Contact
  
Se începe căutarea
 

Legea apei

Planuri de management al bazinelor hidrografice
Galerie

Document WordDescarca fisier

 

 

 

Legea Apei completată şi revizuită 2010

 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 3 din 2010 privind modificarea şi completarea Legii Apelor

Anexe la Ordonanţa de Urgenţă nr. 3 din 2010

 

Directiva PE şi CE nr. 60 din 2007 privind evaluarea şi gestionarea riscului la inundaţii (text Ro)

 

Directiva PE şi CE nr. 60 din 2007 privind evaluarea şi gestionarea riscului la inundaţii (text Eng)

 

Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale

 

 

-Constitutia Romaniei

 

-ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"

 

-LEGE nr. 404 din 7 octombrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"

 

-ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 29 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"

 

-LEGE nr. 400 din 27 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"

 

-HOTĂRÂRE nr. 1176 din 29 septembrie 2005 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale "Apele Române"

 

-LEGE Nr. 213 din 17 noiembrie 1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia

 

-LEGE nr. 241 din 6 iunie 2003 pentru modificarea anexei la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia

 

-HOTĂRÂRE nr. 1705 din 29 noiembrie 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului modificata si completata

 

-ORDIN nr. 798 din 31 august 2005 privind aprobarea abonamentului-cadru de utilizare/exploatare, modificata si completata

 

-LEGEA nr. 17 din 7 august 1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României*) – Republicare

 

-HOTĂRÂRE nr. 188 din 28 februarie 2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificata si completata

 

-LEGEA APELOR Nr. 107 din 25 septembrie 1996, modificata si completata

 

-HOTĂRÂRE nr. 930 din 11 august 2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică, modificata si completata

 

-ORDIN nr. 161 din 4 iulie 2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind asistenţa şi cooperarea acordate Comisiei Europene pentru cercetarea ştiinţifică a problemelor referitoare la alimente, modificat si completat

 

-ORDIN nr. 9 din 6 ianuarie 2006 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea planurilor de restricţii şi folosire a apei în perioadele deficitare, modificat si completat

 

-ORDIN nr. 76/2006 privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi competenţele de avizare şi aprobare a regulamentelor de exploatare şi a programelor de exploatare a lacurilor de acumulare, a Normelor metodologice pentru elaborarea regulamentelor de exploatare bazinală şi a Regulamentului-cadru pentru exploatarea barajelor, lacurilor de acumulare şi prizelor de alimentare cu apă, modificat si completat

 

-ORDIN nr. 1012 din 19 octombrie 2005 pentru aprobarea Procedurii privind mecanismul de acces la informaţiile de interes public privind gospodărirea apelor, modificat si completat

 

-ORDIN nr. 15 din 11 ianuarie 2006 pentru aprobarea Procedurii de suspendare temporară a autorizaţiei de gospodărire a apelor şi a Procedurii de modificare sau de retragere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor, modificat si completat

-ORDIN nr. 662 din 28 iunie 2006 privind aprobarea Procedurii şi a competenţelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor, modificat si completat

 

-HOTĂRÂRE nr. 459 din 16 mai 2002 privind aprobarea Normelor de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere, modificata si completata

 

-ORDIN nr. 811 din 6 septembrie 1999 pentru aprobarea Procedurii de notificare, modificat si completat

 

-ORDIN nr. 689 din 5 iulie 2006 pentru aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul gospodăririi apelor, modificat si completat

 

-ORDIN nr. 1276 din 14 decembrie 2005 privind aprobarea Metodologiei de organizare, păstrare şi gestionare a Cadastrului apelor din România, modificat si completat

 

-HOTĂRÂRE nr. 351 din 21 aprilie 2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, modificata si completata

 

-ORDIN nr. 479 din 16 mai 2006 pentru aprobarea metodologiei şi chestionarelor de raportare a datelor din domeniul apelor, modificat si completat

 

-HOTĂRÂRE nr. 638 din 5 august 1999 privind aprobarea Regulamentului de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi a Normativului-cadru de dotare cu materiale şi mijloace de apărare operativă împotriva inundaţiilor şi gheţurilor, modificata si completata

 

-HOTĂRÂRE nr. 100 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare şi a Normativului privind metodele de măsurare şi frecvenţa de prelevare şi analiză a probelor din apele de suprafaţă destinate producerii de apă potabilă, modificata si completata

 

-ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, modificata si completata

 

-HOTĂRÂRE nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, modificata si completata

 

-ORDONANŢĂ nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, modificata si completata

 

-LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, modificata si completata

 

-LEGEA nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ, modificata si completata

 

-ORDIN nr. 222 din 7 martie 2006 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice pentru atribuirea contractelor de închiriere, a Contractului-cadru de închiriere a plajei Mării Negre şi a Listei sectoarelor de plajă propuse spre închiriere, modificat si completat

 

-HOTĂRÂRE nr. 241 din 16 februarie 2006 privind aprobarea închirierii plajei Mării Negre, proprietate publică a statului, aflată în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", modificata si completata

 

-ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 202 din 18 decembrie 2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, modificata si completata

 

-ORDIN nr. 638 din 12 mai 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale, modificat si completat

 

-ORDIN nr. 2 din 5 ianuarie 2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României, modificat si completat

 

-HOTĂRÂRE nr. 898 din 10 iunie 2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind exploatarea apelor subterane şi a zonelor de interfaţă dintre apele dulci şi cele sărate, ", modificata si completata

 

-ORDIN nr. 671 din 31 mai 2004 privind aprobarea Codului de conduită pentru activităţile de recreere din zona costieră, modificat si completat

 

-HOTĂRÂRE nr. 632 din 20 iunie 2007 privind aprobarea închirierii unor bunuri, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"

 

-DIRECTIVA CADRU APA 2000/60/EC

 

-DIRECTIVA APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR 2007/60/EC

 

Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01